Portrettfoto av Jan Gunnar Skoftedalen, leder i Rusfeltets hovedorganisasjon
– Mange plasser er allerede underfinansierte, og vi frykter at tilbudet vil bli dårligere framover, sier Jan Gunnar Skoftedalen, daglig leder i Rusfeltets hovedorganisasjon. Foto: Synne Dahl

Frykter flere kutt i døgnplasser

Helse Sør-Øst kutter makstiden for behandling fra 12 til 9 måneder. – Våre brukere fortjener bedre, mener aktører.

Helse Sør-Øst skal nå inngå nye rammeavtaler med private leverandører om kjøp av behandlingstilbud i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). De har lagt ut et anbud som beskriver hvordan avtalene med behandlingsstedene skal se ut.

I det nye anbudet er makstiden for brukernes behandling redusert fra 12 til ni måneder.

Flere av aktørene frykter nå at det skal bli færre døgnplasser og dårligere tilbud for en sårbar brukergruppe.

Frykter færre plasser og dårligere tilbud

Jan Gunnar Skoftedalen, daglig leder i Rusfeltets hovedorganisasjon, RHO, er bekymret for at dette er et signal om at Helse Sør-Øst beveger seg mot vanlig sykehuspraksis, der det er et mål med minst mulig tid på sykehus.

– Men rus og psykiatri er annerledes, sier han.

– Mange plasser innen TSB er allerede underfinansierte, og vi frykter at tilbudet vil bli dårligere framover.

I dag kjøper Helse Sør-Øst 739 sengeplasser fra 23 ideelle virksomheter, forteller Rusfeltets hovedorganisasjon. Slik de leser det nye konkurransegrunnlaget, vil det fra 2025 være bare 605 sengeplasser. Det er 134 færre senger enn i dag – en nedgang på hele 18 prosent, hevder RHO i en pressemelding.

Både Helse Sør-Øst og RHO understreker at dette ikke er avklart ennå. Antall døgnplasser kan bli høyere eller lavere når avtalene endelig er inngått.

 – Det henger ikke helt i hop det her, sier Per Gunnar Karstenson Dahl. Han er bransjeleder for spesialisthelse i arbeidsgiverorganisasjonen Virke.  

–   Vi vet jo i dag at det er mange som avvises, som søker hjelp men får avslag, så det er behov. Så å kutte i døgnplasser er det direkte motsatte av hva helseministeren sier, altså at tilbudet skal trappes opp og bedres.  

Pris teller mer enn kvalitet

I anbudet kommer det også fram at pris skal vektes tyngre enn kvalitet: Prisen aktørene tilbyr skal vektlegges 60 % mens kvaliteten skal vektlegges med 40 %. Det er Jan Gunnar Skoftedalen sterkt kritisk til.

– At pris skal vektes tyngre enn kvalitet går også mot alt som tidligere er sagt. Våre brukere fortjener bedre, sier han. 

Faksimile fra anbudet lagt ut av Helse Sør-Øst der det framgår at pris vektlegges mer enn kvalitet.

– Belastende for pasientene

Reidar Holst Christensen er fagdirektør for helse og velferd i NHO Geneo, som organiserer flere av de private aktørene som tilbyr behandling for ruspasienter. Han mener at en makslengde – og særlig en nedsatt makslengde – vil slå uheldig ut for pasienter som har behov for lengre behandling innen rus og psykiatri. Han mener at dette i ytterste konsekvens vil dette bety avbrutte behandlingsforløp, uten at pasientene er ferdig behandlet. Noen pasienter vil stå i fare for å måtte avslutte behandlingen når makstiden er brukt, for så å starte på nytt igjen etter en ny rettighetsvurdering.  

– Dette er først og fremst svært belastende for pasientene det gjelder, og det er heller ingen samfunnsøkonomiske gevinster å hente ut, mener han. 

Fremfor at Helse Sør-Øst setter begrensninger i forløpene anbefaler organisasjonen hans at det bør overlates til fagfolk i spesialisthelsetjenesten å vurdere hvor lenge en pasient trenger behandling.

– Til sammenligning settes det ikke absolutte grenser for varighet av behandling innen somatikk eller psykisk helsevern. Og det er heller ingen gode faglige grunner til å gjøre det for personer med samtidige psykiske lidelser og ruslidelser. 

Fagsjef i NHO Geneo, Reidar Christensen mener at det ikke er noen samfunnsøkonomiske gevinster å hente ut på å sette en makstid på behandling av ruspasienter. Foto: Lena Verås Eriksen / NHO Geneo

Helse Sør-Øst: – Ikke en absolutt makstid

Mentalt Perspektiv har bedt Helse Sør-Øst om svar på innvendingene.

Tidligere har makstiden for døgnbehandling vært 12 måneder. Hvorfor har dere satt den ned til 9 måneder? 

– I dagens avtaler har vi kjøpt døgnplasser med en behandlingstid på inntil 6, 9 og 12 måneder, mens lengden framover blir på inntil 3, 6 og 9 måneder. Dette er et utgangspunkt, og ikke en absolutt makstid. Vi vil legge opp til fleksible behandlingstilbud basert på den enkelte pasients individuelle behov, svarer Cecilie Skule. Hun er avdelingsdirektør for psykisk helsevern og rusbehandling i Helse Sør-Øst RHF. 

Hun forteller at mange pasienter vil ha god nytte av å veksle mellom døgnbehandling, poliklinisk behandling og ambulante tjenester og at dette er i tråd med  utviklingen på fagfeltet.  

Behandling med mulighet for forlengelse 

Men dersom det ikke er noen absolutt makstid, hvorfor står det da i anbudet? 

– Vi ønsker å presisere at det ikke er angitt noen maksimaltid når det gjelder det enkelte tilbud, men når vi går ut med et anbud, er det viktig at aktuelle aktører vet hvilke rammer og føringer de har å forholde seg til når det gjelder forventet behandlingstid. Noen pasienter vil ha behov for kortere behandlingstid mens andre har behov for lengre tids behandling. Vi er opptatt av fleksible behandlingstilbud basert på den enkelte pasients behov, svarer Skule. 

Er makstid – og nå nedsatt makstid – deres forsøk på å følge opp regjeringens løfter om å ikke bygge ned døgnplasser fordi dere kan behandle flere pasienter når de kan være der kortere og man kan avslutte behandlingen tidligere?   

– Våre vurderinger og vårt tilbud er basert på den faglige utviklingen. Vårt mål er at flest mulig skal få god behandling innenfor de ressursene vi har, svarer avdelingsdirektøren i Helse Sør-Øst. 

Skule forklarer at de er klar over at behovene er individuelle og at det vil være noen pasienter som har behov for lange døgnopphold.  

– Det skal pasientene som har behov for det få, sier hun. 

– Burde strykes

Tilbake til deg, Reidar Christensen – er aktørene dere representerer klar over at makstiden ikke er absolutt selv om den er oppgitt i anbudet?

– Jeg oppfatter det slik at Helse Sør-Øst har sendt melding i anskaffelsesportalen om at lengre behandlingsopphold enn angitt i konkurransedokumentene kan vurderes. Dette mener vi er bra, men vi er opptatt av at det legges gode faglige vurderinger til grunn. Det er også viktig at pasienter har et forutsigbart behandlingsforløp, og at dette kan planlegges ut fra behandlingsmål og ikke angitt makstid, mener Reidar Christensen.

Han mener at tidsangivelsene ikke er tilstrekkelig faglig begrunnet.

– Ideelt sett burde de strykes.


Motta nyhetsbrevet vårt!

Få nyheter og godt lesestoff fra
Mentalt Perspektiv rett i innboksen.