Gate i Bodø sentrum
I Oslo hadde alle bydelene psykolog innen helse og omsorg i 2021. ANdelen e rlavesti Nord-Norge, der hver tredje kommune mangler psykologkompetanse. Foto: Artem Nedoluzho / Shutterstock

1 av 3 uten ansatt psykolog

Siden 2020 har kommuner vært pålagt å ha psykologkompetanse. Men over halvparten av norske kommuner sliter med å rekruttere folk.

Kommunene kan knytte til seg psykologkompetanse ved å ansette psykolog, samarbeide med andre kommuner om psykologtjenester eller ved å kjøpe slike tjenester privat. Pålegget om psykologkompetanse skal gjøre at alle i Norge skal få tilgang på det samme helsetilbudet uavhengig av hvor du bor.

SINTEF gir ut årlige rapporter om psykisk arbeid og rusarbeid i kommunene. Den siste rapporten, som kom i desember 2022, viser at det er en sterk økning i antall kommuner som rapporterer om rekrutteringsutfordringer av psykologer. Også annet helsepersonell som sykepleiere, helsesykepleiere, vernepleiere og sosionomer har blitt vanskeligere å rekruttere for kommunene:

• 78 prosent av kommunene melder om behov for mer psykologkompetanse i tjenester rettet mot voksne.

• 76 prosent har behov for mer psykologkompetanse i tjenester til barn og unge.

• Seks av ti kommuner sliter med rekrutteringen, ifølge KS.

Hvis vi ser på Norge som helhet, ser vi at nesten 80 % av kommunene hadde knyttet til seg psykologkompetanse på ulikt vis i 2021, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Det er færre enn året før, og det er stor forskjell på kommunene.

Ifølge SSB sto hver fjerde av de minst sentrale kommunene uten psykologkompetanse ved utgangen av 2022.

Betyr det at om du bor ute på landet og opplever psykiske utfordringer, får du ikke hjelp?

– Mennesker med «mild psykisk lidelse» utgjør den største delen av mennesker med psykiske helseplager som kan søke hjelp i kommunehelsetjenestene. Men uten psykolog i distriktene tvinger man frem kjøp av private tjenester. Dette betyr at personer i distriktsnorge forskjellsbehandles til fordel for dem som bor i mer sentrale strøk, fordi de selv må dekke utgifter for hjelp hos private psykologer, fremfor å få dette gratis i det offentlige, sier psykolog Stian Espevoll.

Han sammenlikner utviklingen med utvikling vi har sett i andre helsetjenester:

– Slik vi tidligere har sett en sentralisering av sykehus, fødestuer og legekontor er nå psykologtjenestene i distriktene i ferd med å skrumpe inn, til tross for lovpålagt tilgang til psykolog i hver kommune. I noen kommuner er tilgang til psykologkompetanse så vanskelig å få tak i at det er vanlig med kjøp av psykologtjenester, blant annet fra privatpraktiserende psykologer. Dette tvinger frem privatisering av psykologtjenester.